+48 607 405 843 slaskietbs@slaskietbs.pl
       

 

Warunki i opłaty


Warunki do zawarcia umowy najmu

Najemcą mieszkania w Śląskim TBS może zostać osoba, która w dniu jego objęcia nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której stara się
o mieszkanie z zasobów TBS. Dotyczy to również osób, które są zgłoszone do wspólnego zamieszkania.

Osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości mogą być najemcami w zasobach spółki tylko wtedy, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze świadczeniem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal o którego wynajem się ubiega. Starając się o mieszkanie z zasobów TBS należy również wykazywać odpowiedni dochód.

Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwie ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu uzależnione jest od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Wysokość kaucji wynosi 12-krotność czynszu za dany lokal. Zwrot kaucji następuje w terminie 30 dni po opróżnieniu lokalu przez Najemcę i wszystkie osoby z nim zamieszkujące, po potrąceniu z niej należności z tytułu najmu lokalu.Wpłacenie kaucji nie zwalnia Najemcy z terminowego uiszczania czynszu i pozostałych opłat, ani też z obowiązku ponoszenia kosztów konserwacji, odnawiania i napraw lokalu oraz wymiany jego wyposażenia obciążających Najemcę.


Opłaty za najem

Z tytułu najmu lokalu mieszkalnego najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu wraz z opłatami związanymi z użytkowaniem lokalu, tj. z tytułu dostaw i usług niezależnych od Wynajmującego (opłaty za wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci). Czynsz najmu płatny jest miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Wynajmującego przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.

 

Partycypacja w kosztach budowy

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów TBS lub do wskazania innego najemcy.

Osoba fizyczna może zawrzeć z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, którego będzie najemcą. Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 30% wartości kosztów budowy tego lokalu. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. Partycypantem może być:

- osoba fizyczna,

- pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników,

- osoba prawna mająca interes w uzyskaniu mieszkania przez wskazaną przez nią osobę,

- powiat, gmina lub związek międzygminny (działając w celu podnajmowania lokali mieszkalnych osobom fizycznym).