+48 607 405 843 slaskietbs@slaskietbs.pl
       

 

Przetargi i ogłoszenia

 

 

WOLNY LOKAL USŁUGOWY

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach posiada wolny lokal usługowy zlokalizowany w Mysłowicach przy ul. Hugona Kołłątaja. Lokal o powierzchni 45,23 m2 znajduje się na parterze budynku. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 607405843.

 

 

POSZUKIWANA FIRMA

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  z siedzibą w Mysłowicach poszukuje firm chętnych do naprawy kostki brukowej oraz zapadających się studzienek ściekowych, znajdujących się na terenie budynku należącego do spółki w Łaziskach Górnych. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt pod numer telefonu: 607 405 843 oraz mailowo: myslowice@slaskietbs.pl.

 

 

ZAPYTANIE CENOWE CELEM OSZACOWANIA CENY

dotyczące zamówienia nieobjętego regulacją ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pózn. zm., dalej zwanej
„PZP”) na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1) PZP

 

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, adres: ul. H. Kołłątaja 8/E , 41 – 400 Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000076605 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, legitymująca się numerem REGON: 072379704, NIP: 9372313177, o kapitale zakładowym w wysokości 13.250.500,00 zł, adres poczty elektronicznej: myslowice@slaskietbs.pl ; telefon: 607-405-843,  zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:

 

„Świadczenie usługi dozoru obiektu terenów po byłej kopalni KWK Mysłowie, mieszczącego się przy ul. Bytomskiej.”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Usługa całodobowego, bezpośredniego dozoru obiektu dla nieruchomości należącej do Zamawiającego, położonej w Mysłowicach przy ul. Bytomskiej, obejmującej działki: 557/17, 558/17, 559/17, 548/17, 547/17, 733/106, 612/106, 636/106, 637/106, 640/106, 556/17, 457/154, 578/154, 161/169, 1394/169, 663/106, 662/106, 661/106, 660/106, 549/17, 546/17, 545/17, 544/17, 654/106, 664/106, 665/106, 666/106, 667/106, 706/106, 707/106, 725/106, 728/106, 7321/106, 551/17, 552/17, 553/17, 554/17, 555/17, 560/17, 97/17, 616/106, 617/106, 620/106, 622/106, 625/106, 626/106, 627/106, 629,106, 630/106, 631/106, 633/106, 634/106, 638/106, 653/106, 655/106, 656/106, 658/106, 659/106, 577/106 obręb Mysłowice 0007
o powierzchni 90.775 m2 wraz ze znajdującymi się tam budynkami przez okres 6 miesięcy.

 Na terenie znajduje się 38 budynków i budowli, w tym obiekty objęte ochroną konserwatorską, które podlegają ochronie:

- budynek Rehabilitacji i Sali Sportowej;

- budynek maszyny wyciągowej Szybu Łokietek;

- wieża nadszybowa Szybu Łokietek;

- budynek kompresowni (budynek sprężarek obok Szybu Jagiełło);

- budynek magazynu maszyny wyciągowej szybu Łokietek;

- budynek elektrowni.

 1. Usługa obejmuje w szczególności:
 2. a) zabezpieczenie terenu przed przedostawaniem się osób nieuprawnionych,
 3. b) kontrolę ruchu osobowego przez pracowników dozoru, mającą na celu niedopuszczenie do wtargnięcia na teren chronionego obiektu osób, których wejście z punktu widzenia celów dozoru jest niepożądane oraz niedopuszczenie do wyjścia z dozorowanego obiektu osób, wobec których istnieje podejrzenie dokonania czynu przestępczego,
 4. c) kontrolę ruchu materiałowego przez pracowników dozoru,
 5. d) kontrolę ruchu pojazdów w obrębie dozorowanego obiektu,
 6. e) dozór mienia zakładu przed kradzieżą, rabunkiem i innymi formami zaboru mienia oraz ujawnianie faktów marnotrawstwa i dewastacji w obrębie terenów chronionych,
 7. f) dozór i zabezpieczenie zakładu przed działaniem na jego terenie osób zakłócających
  porządek publiczny,
 8. g) przeciwdziałanie zdarzeniom i czynom naruszającym ustalony porządek na terenie zakładu,
 9. h) zabezpieczenie i kontrola bramy wjazdowej i wyjazdowej,

i)bezzwłoczne informowanie pracownika spółki w postaci notatki służbowej
o przestępstwach i wykroczeniach popełnianych na terenie chronionym. Kontrolę
i nadzór nad służbą dozoru sprawował będzie ze strony Zamawiającego pracownik spółki,

 1. j) nadzór i bieżącą obsługę (podgląd) systemu monitoringu,
 2. k) zapoznanie się z rozkładem budynków dozorowanego obiektu oraz rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń,
 3. l) zapoznanie się z rozmieszczeniem urządzeń gaśniczych (hydranty, gaśnice) i innych instalacji wpływających na stan bezpieczeństwa ppoż.,
 4. m) znajomość numerów telefonów Zamawiającego oraz telefonów alarmowych,
 5. n) dbanie o porządek i ład w obrębie pełnionego posterunku.

 

Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania przepisów BHP, P.POŻ. oraz wewnętrznych przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i porządku pracy w czasie realizacji usług na terenie Zamawiającego.

 

Świadczenie usług w ramach przedmiotu umowy odbywać się będzie 24 godziny na dobę,
w dni robocze oraz w dni wolne od pracy (we wszystkie dni roku). Zleceniobiorca zobowiąże się świadczyć usługi dozoru mienia w ramach niniejszej umowy przez 4 pracowników (jeden pracownik 8 godzin na zmianie).

 

Pracownicy powinni być wyposażeni w:

 1. środki łączności bezprzewodowej (np. telefony komórkowe) umożliwiające stały (nieprzerwany) kontakt Zamawiającego z pracownikami Wykonawcy i pracowników Wykonawcy z Zamawiającymi, Policją, Strażą Miejską,
 2. dokumentację taką jak:

* książka służby,

* książka ruchu pojazdów samochodowych,

* notatka służbowa.

 

 

Obiekt posiada jedną czynną bramę wjazdową. Na wyżej wymienionym terenie jest dostęp do mediów oraz sanitariatów.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: 6 miesięcy.

 

 1. Cena

Przy wyborze oferty jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać pisemnie na adres Zamawiającego, mailowo na adres: myslowice@slaskietbs.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego. Termin składania ofert upływa w dniu 5 maja.

 

 1. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, w tym także po wyborze oferty bez podania przyczyny.

 

Lista załączników:

- załącznik nr 1 – formularz ofertowy

 

Załącznik nr 1

(Formularz ofertowy)

 

 

…....................................................

       Data i miejscowość           

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

dla postępowania o świadczenie usługi dozoru obiektu po byłej kopalni KWK Mysłowice mieszczącego się przy ulicy Bytomskiej

 

ZAMAWIAJĄCY:

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach

 

 

 

WYKONAWCA:

 

 1. Nazwa firmy:…........................................................................................................................

 

 1. Adres (kod, miejscowość, województwo, powiat):…............................................................

 

……………………………………………………………………………………………....

 

 1. Ulica, nr domu, nr lokalu:…....................................................................................................

 

 1. Internet : http : // …..................................., e-mail:…...........................................................

 

 1. Telefon: ….........................................….................................................................................

 

 1. Wpis do rejestru lub ewidencji ….........................................................................................

 

 1. Regon:….................................................................................................................................

 

 1. NIP:…....................................................................................................................................

 

 1. Nazwa banku:….....................................................................................................................

 

 1. Nr konta:…...........................................................................................................................

 

Nawiązując do zapytania ofertowego o zawarcie umowy na świadczenie usługi dozoru obiektu terenu po byłej Kopalni KWK Mysłowice mieszczącego się przy ulicy Bytomskiej.

 

Miesięczna opłata za dozorowanie przedmiotowej nieruchomości na okres 6 miesięcy wynosi:

 

netto: …………………………………………………………………………….............zł,

słownie - .................................................................................................................. zł netto

podatek VAT .................%, tj. ...........................................................................................zł;

brutto: ……………………………………………………………………………............zł,

słownie - ..................................................................................................................zł brutto

 

 

 

 1. Oświadczam, że odbyliśmy wizję lokalną i zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 2. Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym dotyczącej niniejszego postępowania.

 

 

………........................................................................................................................

Imię i nazwisko i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

 Zlecenie zostanie udzielone Oferentowi, który zaoferował najniższą cenę za realizację zadania: Centrum Ochrony Security Sp. z o. o.

 

 

 

                                                                                                                              Mysłowice, dnia 06.04.2022 r.

 

 

                                                            Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 06.04.2022 roku

 

na zabezpieczenie studzienek znajdujących się na terenie byłej kopalni KWK Mysłowice
zlokalizowanej przy ul. Bytomskiej

 

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zabezpieczenie studzienek znajdujących się na terenie byłej kopalni KWK Mysłowice, zlokalizowanym przy ul. Bytomskiej w Mysłowicach.

 

 1. Informacje ogólne.
 2. zamawiający: Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres siedziby: ul. H. Kołłątaja 8/E, 41-400 Mysłowice,
 3. do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2019),
 4. niniejsze zaproszenie do złożenia oferty jest adresowane do więcej niż jednego Wykonawcy i tym samym nie może być uznane przez Wykonawców za ofertę ze strony Zamawiającego, w rozumieniu odpowiednich przepisów K.c., a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.c.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres zadania obejmuje:

 1. Wykonanie zabezpieczenia studzienek znajdujących się na terenie byłej kopalni KWK Mysłowice, zlokalizowanym przy ul. Bytomskiej w Mysłowicach.
 2. Przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych.
 3. Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania dodatkowych robót nie przewidzianych umową.
 4. Informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na prawidłowy przebieg przedsięwzięcia.
 5. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac.

 

 • Termin realizacji.

Umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

 1. Dodatkowe wymagania Zamawiającego.

Brak

 

 1. Osoba do kontaktu z oferentami.

Magdalena Drabek, tel. 607405843

e-mail: myslowice@slaskietbs.pl

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty, wymagania dotyczące oferty.
 2. Ofertę należy złożyć na załączonej karcie ofertowej (zał. nr 1 do zaproszenia).
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej (na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym).
 4. Wypełniona karta ofertowa (zał. nr 1 do zaproszenia) musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 5. Złożenie oferty, która nie będzie zawierać istotnych elementów zamówienia, bądź zostanie złożona po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do składania ofert, spowoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia.
 6. Do oferty należy załączyć:
 7. dokumenty potwierdzające, że jest osobą (podmiotem) zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał, iż posiada uprawnienia w zakresie objętym zaproszeniem.

 

 • Termin ważności oferty (termin związania ofertą).

Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia oferty.

 

 • Warunki płatności.
 1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego.
 2. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
 3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wymagania dotyczące oferty oraz wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia,
 4. najkorzystniejsza rozpatrzona oferta będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy, o ile cena tejże oferty nie przekroczy środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zadania,
 5. cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

 

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.
 2. oferty według załączonego wzoru należy składać w siedzibie Zamawiającego: 41-400 Mysłowice,
  H. Kołłątaja 8/E, lub za pośrednictwem poczty, w tym elektronicznej (email),
 3. termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2022 r. o godz. 12:00,
 4. w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty email o terminie złożenia decyduje jej wpływ do siedziby Zamawiającego.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili i bez podania przyczyny.

 

 

 

...........................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia

 

 

 

...........................................................

(miejscowość, data)

 

Karta ofertowa

 

Zamawiający:

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 41-400 Mysłowice, ul. H. Kołłątaja 8/E

 

Wykonawca/y:

 

Nazwa (firma):

Adres:

Województwo:

Powiat:

Numer właściwego rejestru:

Regon:

NIP:

Bank:

Nr rachunku bankowego:

Tel:

e-mail:

Internet:

 

 

 1. Składając ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na zabezpieczenie studzienek znajdujących się na terenie byłej kopalni KWK Mysłowice, zlokalizowanym przy ul. Bytomskiej w Mysłowicach.

 

cena netto:   ………………………………………….. PLN

 

słownie:   ……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 1. Oświadczenia Wykonawcy:
 2. oświadczam, że zapoznałem się z treścią załączonej umowy, i zobowiązuję się do jej podpisania bez zmian,
 3. oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
 4. oświadczam, że termin realizacji zamówienia wyniesie 30 dni od dnia podpisania umowy,
 5. oświadczam, że uznaję się za związanego treścią niniejszej oferty, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
 6. wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zaproszeniu do składania ofert,
 7. oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zaproszeniu do składania ofert,
 8. oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń,
 9. oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

 

 

 • Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy będzie:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Załączniki do oferty:

Brak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….....................................

(odpis(y) osoby(ób) uprawnionej(ych), pieczęcie)

 


 

 

 

POSZUKUJEMY FIRM DO WSPÓŁPRACY 

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach poszukuje do współpracy firmy remontowo - budowlanej oraz dekarskiej na terenie Mysłowic. Bielska-Białej oraz Łazisk Górnych. Zainteresowane współpracą firmy prosimy o kontakt pod numer telefonu: 607 405 843 oraz mailowo: slaskietbs@slaskietbs.pl.

 

 

Informujemy, że do realizacji zadania „Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego (wielobranżowego) remontu wraz z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w części parteru, zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Rynek 16 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę” wybrano pracownię projektową: Biuro Usług Projektowych „Severyn Projekt” arch. Grzegorz Seweryn z Mysłowic.

 

 

zaproszenie do złożenia oferty z dnia 23.04.2019 roku

na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego (wielobranżowego) remontu wraz z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w części parteru, zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Rynek 16 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Zaproszenie_do_złożenia_oferty_RYNEK_16.pdf

RYNEK_16_rzut_PARTERU.pdf

RYNEK_16_rzut_1P.pdf

RYNEK_16_rzut_2P.pdf

RYNEK_16_rzut_3P.pdf

 

 

 

 

 

 

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa i termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wielkiej Skotnicy 41 w Mysłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną”

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Harmonogram prac

Przedmiar robót

Przedmiar robót wewnętrznych instalacja elektryczna

Przedmiar robót wewnętrznych instalacja niskoprądowa

Przedmiar robót zewnętrznych

Przedmiar robót wewnętrznych instalacja wod-kan oraz centralnego ogrzewania

Przedmiar robót wewnętrznych roboty rozbiórkowe i budowlane

 

Ogłoszenie nr 520346-N-2017 z dnia 2017-05-30 r.

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.: Przebudowa i termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wielkiej Skotnicy 41 w Mysłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 7237970400000, ul. ul. H. Kołłątaja  , 41400   Mysłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 160 016, e-mail myslowice@slaskietbs.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.slaskietbs.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
spółka kapitałowa z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.slaskietbs.pl/przetargi_i_ogloszenia


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.slaskietbs.pl/przetargi_i_ogloszenia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
ul. H.Kołłątaja 8/E; 41-400 Mysłowie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wielkiej Skotnicy 41 w Mysłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
Numer referencyjny: 1/2017/TBS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przebudowa i termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wielkiej Skotnicy 41 w Mysłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45111300-1

45260000-7

45262500-6

45262700-8

45300000-0

45310000-3

45312311-0

45317000-2

45320000-6

45330000-9

45331100-7

45332400-7

45400000-1

45421130-4

45442100-8

45443000-4

45450000-6

45453000-7

45111291-4

45112700-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; (30%)
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 365
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 uPzp (załącznik nr 4 do SIWZ)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną na dzień składania ofert polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia. Wykonawca przedłoży do oferty kopie dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia o wartości minimum 3 000 000 zł. (trzy miliony złotych). W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia polisy lub zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu robót o charakterze i zakresie tożsamym / podobnym do przedmiotowego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto (dwa miliony złotych) w ramach jednej umowy. Z dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że roboty budowlane zostały wykonane w budynkach należących do wystawiającego je podmiotu/osoby - Należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończono. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia. oraz Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi; osoba ta będzie pełnić funkcje kierownika budowy oraz osoby z uprawnieniami branżowymi z zakresu instalacji sanitarnej i elektrycznej. Osoby te należy wykazać w załączniku nr 7 do SIWZ. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 5 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 - załącznik nr 4 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). Kosztorys ofertowy Harmonogram prac (załącznik nr 2a do SIWZ) Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z zakresem robót, z dokumentacją techniczną oraz ze stanem technicznym budynku (załącznik nr 8 do SIWZ). Informacja o grupie kapitałowej (załącznik nr 9 do SIWZ). Pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy jest do tego upoważniona jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 70 000,00 zł. (siedemdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie z art. 45 ust 2 uPzp. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale 14 SIWZ. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rach. 96 1130 1150 0700 0000 0004 7592. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art 46 uPzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

70,00

Okres skrócenia terminu wykonania

20,00

Gwarancja na roboty budowlane

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
PRZESŁANKI ZMIANY UMOWY 1. Każda ze stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do: a) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztów użytkowania obiektu, b) poprawy jakości robót przy braku zmiany ceny końcowej, c) podniesienia wydajności urządzeń, d) podniesienia bezpieczeństwa, e) usprawnień w trakcie użytkowania obiektu. 1. Strony również mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji poszczególnych etapów robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek, zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: a) nieterminowego przekazania terenu budowy z winy Zamawiającego, b) braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, powstałych w skutek oczywistych zaniedbań Zamawiającego, c) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, d) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót, f) zmiany przepisów, g) siły wyższej, h) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez Zamawiającego lub dającej się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, i) na wyraźne żądanie Zamawiającego. 1. Zamawiający może odmówić zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie mogło mieć wpływu na termin realizacji zamówienia. 2. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zamawiający może w każdym przypadku zrezygnować z wykonania części robót, o ile będzie dotyczyło to nie więcej niż 30 % zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wykonane roboty i zużyte materiały z których Zamawiający zrezygnował. 4. Strony dopuszczają także możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu Wykonawcy lub podwykonawcy. Zmiana może być dokonana za uprzednią zgodą Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-13, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

UWAGA!!!

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 20.06.2017 roku, godz. 15.00

 

 

 

Ogłoszenie nr 92030 - 2017 z dnia 2017-06-02 r.
Mysłowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 520346-N-2017
Data: 30/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 7237970400000, ul. ul. H. Kołłątaja  , 41400   Mysłowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 160 016, e-mail myslowice@slaskietbs.pl.
Adres strony internetowej (url): www.slaskietbs.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.slaskietbs.pl/przetargi_i_ogloszenia
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-06-13, godzina: 15:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-20, godzina: 15:00

 

Pytania i odpowiedzi:

(Pytania prosimy kierować WYŁĄCZNIE drogą mailową na adres: slaskietbs@slaskietbs.pl)

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na:

Przebudowa i termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wielkiej Skotnicy 41 w Mysłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – znak sprawy 1/2017/TBS działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Czy podczas prac budowlano-wykończeniowych związanych z realizacją zamówienia omawiany obiekt będzie
    czynny/użytkowany przez osoby w nim urzędujące/mieszkające?

    Odpowiedź: Budynek jest już całkowicie wyłączony z użytkowania i niezamieszkały.

2. W związku z zapisem w umowie, iż całkowity koszt wykonania robót nie może przekroczyć kwoty udzielonego zamówienia oraz
    ze względu na charakter zamówienia, złożoność tematu i związaną z tym znaczną ilością dokumentacji przetargowej, z którą
    Wykonawca musi się zapoznać i na jej podstawie dokonać wyceny, a także krótki okres przygotowania oferty zwracam się z prośbą
    o przesunięcie terminu składania ofert o okres umożliwiający dokonanie rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

    Odpowiedź: Zgodnie z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert informujemy, że termin został przesunięty na dzień
    20.06.2017 roku (wtorek).

3. W załącznikach do postępowania brak szczegółowych projektów dotyczących:

 1. instalacji zewnętrznych (m.in.: przebudowy istniejącego ciepłociągu, wykonania nowego przyłącza wodociągowego, wykonania kanalizacji deszczowej)
 2. drogi podjazdowej z miejscami postojowymi
 3. chodnika dla pieszych  i  placu  gospodarczego

       Czy Zamawiający dysponuje w/w dokumentacją? Jeżeli tak to proszę o jej zamieszczenie lub przekazanie na płycie CD.

      Odpowiedź: Zakres opracowania obejmował Projekt Zagospodarowania terenu z dyspozycjami instalacyjnymi i budowlanymi
      zawartymi w części opisowej oraz rysunkowej, a także przedmiar dotyczący powyższych robót - wystarczający dla
      przygotowania całościowej oferty. Szczegółowe dane zostaną ustalone w trakcie robót budowlano - instalacyjnych - sugerowany
      jest ogląd terenu i najbliższego otoczenia, a także pomieszczenia technicznego z wymiennikownią i przyłączem wody.

 4. Proszę o odpowiedź, czy Oferent może swobodnie kształtować przedmiary wg. własnego uznania tzn. zmieniać podstawy wyceny,
     zmieniać ilości obmiaru? Czy należy dokonać wyceny wg. załączonego przedmiaru z zachowaniem ilości i podstaw KNR?

     Odpowiedź: Oferent winien złożyć ofertę zgodną z przedmiarami Inwestora.

5.

 1. Na rysunku przekrój B-B jest zapis „BARIERKA BALKONU WG. RYSUNKU WYKONAWCZEGO”. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego oraz że całą dokumentację jaką posiada na w/w zadanie udostępnił oferentowi na płycie CD.
 2. Czy Zamawiający posiada rysunek: Zestawienie stolarki”? W przedmiarach widoczne są oznaczenia drzwi np. D1, D2, D3…. Nie ma takowych oznaczeń na rzutach parteru i piętra. Jak oferent ma odróżnić i czym się różnią drzwi D3 od drzwi D4? Wymiar wg. przedmiaru mają identyczny 0,90*2,05m.
 3. Na rzucie parteru rys. A-01 w osiach J-K, widoczny jest wiatrołap. Brak w przedmiarach pozycji dotyczącej tegoż wiatrołapu. Z rysunku wynika (sądząc po grubości ścinek) ,iż nie jest to konstrukcja murowana. Proszę o zamieszczenie rysunków i szczegółowego opis wiatrołapu oraz uzupełnienie przedmiarów.
 4. 57 przedmiaru „ROBOTY ROZBIÓRKOWE I BUDOWLANE”: Obmiar do pozycji powinien wynosić 0,284 tony, a nie 0,315 tony. Proszę o poprawę obmiaru.
 5. Proszę o podanie klasy ścieralności (w ST mowa o AC3 – jednak ze względu na niską odporność na ścieranie, rzadko stosowane na chwilę obecną) i koloru paneli podłogowych.
 6. Proszę o podanie minimalnych parametrów pralek, jakie należy dostarczyć.
 7. Czy na pewno parapety zewnętrzne maja być z PCV, tak jak jest to w przedmiarze? Czy nie powinny być to parapety stalowe?
 8. 87 przedmiaru: „ZAGOSPODAROWANIE TERENU”: proszę o podanie ilości i rodzaju krzewów liściastych, które należy wycenić w tej pozycji.
 9. Brak w przedmiarach pozycji dot. dostawy wycieraczki systemowej widocznej na rysunkach. Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję.
  Odpowiedź:
  1. Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego barierki. Pełna dokumentacja papierowa znajduje się w siedzibie Zamawiającego, do wglądu w godzinach 8:00 – 15:00.
  2. Drzwi należy wycenić według przedmiaru oraz zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji.
  3. W przedmiarze robót zewnętrznych jest pozycja rozbiórka wiatrołapu. Należy przyjąć wykonanie nowego – podobnego. Koszt według kalkulacji własnej.
  4. Należy przyjąć obmiar Zamawiającego.
  5. Należy przyjąć klasę zbliżoną (porównywalną) ścieralności. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji.
  6. Pralki (poz. 58), lampy (poz. 81, 82 i 83) i platformę dla osób niepełnosprawnych (poz. 67) należy wykreślić z przedmiaru i nie uwzględniać w wycenie.
  7. Parapety zewnętrzne należy uwzględniać tak jak w przedmiarze.
  8. Ilość krzewów liściastych należy uwzględniać zgodnie z pozycją 87 przedmiaru zagospodarowanie terenu (250 szt.), wysokość krzewów proszę przyjąć nie mniejszą niż 70 cm
  9. Wycieraczkę systemową proszę przyjąć według rysunki D-07, dokonać wyceny w oparciu
   o kalkulacje własne.

6. W SIWZ np. pkt. 11 ppkt 4) (SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA) powołują się Państwo na art. 24
     ust 1.: „a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1”. Czy zatem w miejsce w/w oświadczenia należy
     przedstawić wydruk z CEiDG, skoro oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 jest już na załączniku nr 5 do
     SIWZ, który to należy dołączyć do oferty?

    Odpowiedź: Wykonawca będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, składa tylko oświadczenie o braku
    podstaw do wykluczenia (art. 24 uPzp), natomiast w przypadku Wykonawcy posiadającego przymiot przedsiębiorcy konieczne jest
    złożenie oprócz oświadczenia jw. dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności (CEIDG / KRS / inne).
  

 

Protokół z otwarcia ofert w dniu 20.06.2017 r. – przetarg nieograniczony nr 1/2017/TBS

na:

Przebudowę i termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Wielkiej Skotnicy 41w Mysłowicach

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Komisja przetargowa w następującym składzie osobowym:

Pani Magdalena Omylińska - przewodnicząca komisji

Pan Grzegorz Seweryn - zastępca przewodniczącego

Pani Anna Stalmach - sekretarz

 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę: 3 698 126,66 brutto

W/w kwotę Zamawiający odczytał podczas otwarcia ofert.

 

Złożono 3 oferty, które zostały złożone o czasie w nienaruszonym stanie:

 

Oferta nr 1 FIRMA BUDOWLANA „SIKORA” - Maciej Sikora, z siedzibą: Osiedle Niwa 103A, 34-400 Nowy Targ

Zaoferowana cena: 3 257 913,23 brutto termin skrócenia: 45 dni gwarancja: 48 miesięcy

 

Oferta nr 2 INWESTDOM Sp. z o.o., z siedzibą: ul.Woźniaka 7 40-389 Katowice

Zaoferowana cena: 3 598 711,30 brutto termin skrócenia: 45 dni gwarancja: 44 miesięcy

 

Oferta nr 3 TERMOPROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą: ul.Pułaskiego 21, 41-900 Bytom

Zaoferowana cena: 3 592 264,25 brutto termin skrócenia: 45 dni gwarancja: 48 miesięcy

 

Termin wykonania - wg umowy

Warunki płatności - wg umowy

 

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  w przetargu nieograniczonym nr 1/2017/TBS

na:

Przebudowę i termomodernizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wielkiej Skotnicy 41 w Mysłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy
Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupu - nie dotyczy
Informacja o unieważnieniu postępowania - nie dotyczy
 
Ogłoszenie nr 106627 - 2017 z dnia 2017-07-11 r.
Mysłowice: Przebudowa i termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wielkiej Skotnicy 41 w Mysłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 520346-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 92030-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 7237970400000, ul. ul. H. Kołłątaja  , 41400   Mysłowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 160 016, faks 323 160 016, e-mail myslowice@slaskietbs.pl
Adres strony internetowej (URL): www.slaskietbs.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka kapitałowa z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Wielkiej Skotnicy 41 w Mysłowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
1/2017/TBS
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ PRZYGOTOWAWCZE PLACU BUDOWY 1. Roboty rozbiórkowe - zewnętrzne 2. Roboty rozbiórkowe - wewnątrz budynku ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU A. RAZEM ROBOTY BUDOWLANE 1. Posadzki na gruncie - warstwy konstrukcyjne 2. Posadzki na piętrze - warstwy konstrukcyjne 3. Uzupełnienie ścian, ścianki działowe 4. Tynki 5. Stolarka drzwiowa - wewnętrzna 6. Elementy konstrukcyjne 7. Posadzki - wykończenie 8. Ceramiczne okładziny ścienne 9. Roboty malarskie 10. Wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej 11. Stropodach 12. Ocieplenie ścian zewnętrznych 13. Ocieplenie cokołu i ścian fundamentowych 14. Remont balkonów 15. Remont schodów zewnętrznych i wykonanie balustrad 16. Drabina zewnętrzna 17. Instalacja odgromowa B. RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH 1. Instalacja wodna 2. Instalacja kanalizacyjna 3. Instalacja centralnego ogrzewania 4. Instalacja elektryczna 5. Instalacja telefoniczna 6. Instalacja internetowa 7. Instalacja domofonowa 8. System oddymiania klatki schodowej 9. Instalacja antenowa C. RAZEM PRZYŁĄCZA 1. Woda 2. Kanalizacja sanitarna 3. Kanalizacja deszczowa 4. Przyłącze centralnego ogrzewania 5. Drenaż D. URZĄDZENIE TERENU 1. Nawierzchnia parkingu, chodników, schodów zewn. 2. Roboty wykończeniowe, zagospodarowanie zielenią
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111300-1, 45260000-7, 45262500-6, 45262700-8, 45300000-0, 45310000-3, 45312311-0, 45317000-2, 45320000-6, 45330000-9, 45331100-7, 45332400-7, 45400000-1, 45421130-4, 45442100-8, 45443000-4, 45450000-6, 45453000-7, 45111291-4, 45112700-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT4395727.86
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Budowlana Sikora Maciej Sikora,  ,  os. Niwa 103a,  34-400,  Nowy Targ,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3 257 913,23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3 257 913,23
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3 598 711,30
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.