+48 607 405 843 slaskietbs@slaskietbs.pl
       

 

Aktualności

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu na „Najpiękniejszą aranżację kwiecistą balkonu”

 

 

§1

Organizator

 

Organizatorem konkursu jest Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, adres: ul. H. Kołłątaja 8/E ,

41 – 400 Mysłowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000076605, REGON: 072379704, NIP: 9372313177.

 

 

§2

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszej aranżacji kwiecistej balkonu w zasobach mieszkaniowych Organizatora.

 

 

§3

Warunki uczestnictwa

 

 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca najemcą lub osobą zgłoszoną do wspólnego zamieszkania w zasobach mieszkaniowych Organizatora.
 2. Uczestnik musi być autorem aranżacji kwiecistej balkonu oraz nadesłanych zdjęć.
 3. Uczestnik przystępujący do udziału w konkursie wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wizytacje Komisji Konkursowej w terminie od dnia 15.07.2022r. do dnia 31.08.2022r. w celu wykonania dokumentacji zdjęciowej przedstawiający zaaranżowany kwiecisty balkon.
 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 6. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez wydrukowanie i wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie www.slaskietbs.pl
 7. Każdy uczestnik może przesłać od 2-5 zdjęć aranżacji balkonu. Zdjęcia powinny ukazywać kwiecistą aranżacje balkonu widzianą z zewnątrz budynku oraz od środka budynku.

 

 

§4

Termin i miejsce nadesłania Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

 

 1. Termin nadesłania Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie: do dnia 15.07.2022 roku włącznie.

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy dostarczyć Organizatorowi drogą elektroniczną na adres: myslowice@slaskietbs.pl lub osobiście w siedzibie Organizatora adres: ul. H. Kołłątaja 8/E Mysłowice.

 

 

§5

Przebieg konkursu

 

1. Wyboru najpiękniejszej aranżacji kwiecistej balkonu dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa w składzie:

 

Katarzyna Polok - Marcol – Przewodniczący Komisji

Magdalena Omylińska – Członek Komisji

Magdalena Drabek – Członek Komisji

 

                  2. Komisja Konkursowa dokona ocen Zgłoszeń w trzech etapach:

 

1) formalna ocena zgłoszeń;

- wykonanie dokumentacji zdjęciowej aranżacji kwiecistej;

- ocena dokumentacji zdjęciowej aranżacji kwiecistej załączonej do Zgłoszenia i wykonanej przez członków Komisji Konkursowej;

- ocena w terenie aranżacji wybranych w III etapie oraz wyłonienie Laureatów Konkursu.

                  3. Z każdego etapu pracy Komisja sporządza protokół.

  1. Komisja podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej wielkości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

  2. Zgłoszone do Konkursu aranżacje balkonów zostaną ocenione przez Komisję konkursową pod względem estetycznym, w zakresie atrakcyjności kompozycji i pomysłowości aranżacji kwiecistej.

  3. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

  4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 09.09.2022 roku.

 

 

§6

Sposób podania wyników konkursu do publicznej wiadomości

 

   1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.slaskietbs.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

   2. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o wynikach pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

 

§7

Nagrody

 

 1. Nagrody zostaną przyznane czterem uczestnikom najpiękniejszej aranżacji kwiecistej balkonu.
 2. Jeden uczestnik może otrzymać w konkursie 1 nagrodę.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania wyróżnień oraz nagród w przypadku gdy nie zostaną zgłoszone aranżacje wyróżniające się poziomem estetycznym oraz zakresie atrakcyjności kompozycji pomysłowość i aranżacji.
 4. Nagrodzone osoby nie są uprawnione do żądania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody rzeczowe.
 5. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora nagrodzonym w biurze Organizatora pod adresem: ul. H. Kołłątaja 8/E w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 6. W sytuacji braku możliwości kontaktu z uczestnikiem lub gdy uczestnik w terminie 30 dni od zgłoszenia wyników konkursu nie zgłosi się do organizatora po odbiór nagrody lub zrzeknie się przyjęcia nagrody nagroda przechodzi w sposób nieodwracalny na rzecz Organizatora .

 

 

§8

Unieważnienie konkursu

 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:

   1. gdy nie wpłynie żadne Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie.

   2. gdy żadna ze zgłoszonych do Konkursu aranżacji kwiecistej balkonu nie spełni warunków niniejszego Regulaminu.

   3. niezadowalającego poziomu estetycznego zgłoszonych do konkursu aranżacji balkonu.

 

 

§9

Postanowienia końcowe

 

  1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wielokrotną nieodpłatną publikację załączonych do zgłoszenia zdjęć we wszelkiego rodzaju w mediach i materiałach promocyjnych.

  3. Załączone do zgłoszenia zdjęcia przechodzą na własność organizatora i nie są odsyłane uczestnikom konkursu.

  4. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz wydania przyznawanych nagród zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.

  5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie wizerunku uczestnika w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminach podanych w regulaminie oraz zmian w składzie komisji konkursowej.

  1. W razie zmiany przepisów prawnych organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany postępowań regulaminu a także prawo zawieszenia przerwania przedłużenia lub odwołania konkursu.

  2. Komisja konkursowa może zdecydować o zmianie sposobu rozstrzygnięcia konkursu.

  3. Koszty Udziału w Konkursie ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

  4. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia z 19 listopada 2009 rok o grach hazardowych.

  5. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora przy ulicy H. Kołłątaja 8/E oraz na stronie internetowej www.slaskietbs.pl

 

Załącznik

do Regulaminu konkursu

Najpiękniejsza aranżacja kwiecista balkonu"

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Zgłaszam udział w konkursie „„Najpiękniejsza aranżacja kwiecista balkonu" 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu

 

..................................................................................................................................

 

 1. Telefon kontaktowy / e-mail

 

..................................................................................................................................

 

 1. Położenie balkonu – adres i kondygnacja

 

.................................................................................................................................

 

4. Ilość fotografii balkonu (wykonanych z zewnątrz, z dostępnej przestrzeni publicznej oraz od środka budynku) oraz data ich wykonania

 

..............................................................................................................................

Uwaga:

 • balkony zostaną ocenione wyłącznie z zewnątrz, z dostępnej przestrzeni publicznej w dniach 15.07.2022r.-31.08.2022r. (dni robocze w godz. 10:00-14:00),

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie fotografii balkonu / loggi oraz moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

......................................... ............................................

(data) (czytelny podpis zgłaszającego)

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu na „Najpiękniejszą aranżację kwiecistą balkonu"” i akceptuję jego treść.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie.

Oświadczam, że zostałem poinformowana/y o przysługujących mi prawach oraz że administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu jest Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

 

 

 

......................................... ............................................

 

(data) (czytelny podpis zgłaszającego)

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 roku (piątek) biuro spółki będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

POSZUKIWANA KSIĘGOWA

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  z siedzibą w Mysłowicach poszukuje księgowej. Chętne osoby po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 607405843 bądź mailowo na adres: slaskietbs@slaskietbs.pl

 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 02.05.2022 roku (poniedziałek) biuro spółki będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

POTRZEBNA FIRMA

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  z siedzibą w Mysłowicach poszukuje firmy do zabezpieczenia dachu budynku na terenie Miasta Mysłowice.

 

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 12.11.2021 roku (piątek) biuro spółki będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

PRACA SZUKA CZŁOWIEKA

 

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  z siedzibą w Mysłowicach poszukuje osób do sprzątania biurowca na terenie Mysłowic. Praca od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 do 20:00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: slaskietbs@slaskietbs.pl bądź telefoniczny: 607405843.

 

 

OGŁOSZENIE


Zarząd Śląskiego TBS Sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.05.2021 roku (wtorek) biuro spółki będzie nieczynne. Dzień 4 maja 2021 roku, ustala się dniem wolnym od pracy za dzień 1 maja 2021 roku, święto przypadające w sobotę.

 

 

OFERTA ZARZĄDZANIA

(Katowice i okolice)

 

Szanowni Państwo!

 

Zarząd Śląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oferuje swoje usługi w zakresie zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową oraz firmą.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu zakres obowiązków jakie wykonujemy, aby Państwa nieruchomość funkcjonowała prawidłowo:

 

 1. Utrzymanie należytego stanu technicznego budynku:
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
  stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie w wymaganiami prawa budowlanego,
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • Pozyskiwanie kredytów w bankach komercyjnych, również z dofinansowaniem remontów ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • Organizowanie otwartych konkursów ofert na przeprowadzane remonty – wyboru ofert dokonują Przedstawiciele Wspólnoty.

 

 1. Formalno-prawna eksploatacja nieruchomości:
 • Wykonywanie wszelkich obowiązków nałożonych na wspólnotę mieszkaniową przez ustawę o własności lokali oraz inne akty prawne, w tym rozporządzenia.
 • Zawieranie umów na dostawę mediów dla nieruchomości oraz innych usług,
 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 • Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokalu i najemców w lokalach wyodrębnionych,
 • Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali (w tym dźwigów osobowych), terenu nieruchomości określonego zgodnie z wyrysem z ewidencji gruntów, chodnika przed nieruchomością i innych terenów,
 • Zapewnienie usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych (np.: dźwigów osobowych, anten zbiorczych i domofonów),
 • Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dźwigów osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków na warunkach określonych
  w umowie,
 • Ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych należnych od nieruchomości wspólnej, o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądem i poza sądami,
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Przygotowanie projektów planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo – finansowego) i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty, przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, w tym rozliczeń funduszu remontowego,
 • Otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy,
 • Przygotowanie informacji kwartalnych o poniesionych kosztach utrzymywania nieruchomości oraz przychodach wspólnoty (jeżeli z takim żądaniem wystąpi 1/10 właścicieli lokali)
 • Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów
  z nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej,
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali
  (a w przypadku przyjęcia zlecenia Gminy lub Skarbu Państwa - w stosunku do najemców) dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,
 • Rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, windykacje opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym.

  1. Optymalizacja i obsługa finansowo-księgowa wspólnoty mieszkaniowej
 • Naliczanie miesięcznych wymiarów opłat oraz pobieranie i windykacja należności
  z tytułu zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną, media, fundusz remontowy oraz z tytułu pożytków i innych przychodów wspólnoty mieszkaniowej,
 • Zawieranie umów najmu części nieruchomości wspólnej, na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej w tym przedmiocie,
 • Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali (a w przypadku przyjęcia zlecenia Gminy lub Skarbu Państwa - w stosunku do najemców) dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej,
 • Rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, windykacje opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym,
 • opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba, że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • sporządzanie i składanie w imieniu Wspólnoty sprawozdań i deklaracji, zgodnie z przepisami prawa, we właściwych urzędach (m.in. Urząd
  Skarbowy i Statystyczny),
 • otwarcie dla Wspólnoty odrębnych rachunków bankowych i dokonywanie  rozliczeń przez te rachunki,
 • prowadzenie rachunkowości dla nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej, w szczególności w zakresie:
 • ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • ewidencji zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • ewidencji rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
 • rozliczeń poprzez bankowe rachunki Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • rozliczanie rocznego planu gospodarczego Wspólnoty,
 • przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentów i dokumentacji dot. nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację wierzytelności Wspólnoty, a także prowadzenie czynności windykacyjnych w przypadku umocowania przez Wspólnotę stosowną uchwałą.

 

POSZUKUJEMY FIRM DO WSPÓŁPRACY 

Śląskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Mysłowicach poszukuje do współpracy firmy remontowo - budowlanej oraz dekarskiej na terenie Mysłowic. Bielska-Białej oraz Łazisk Górnych. Zainteresowane współpracą firmy prosimy o kontakt pod numer telefonu: 607 405 843 oraz mailowo: slaskietbs@slaskietbs.pl.

 

OGŁOSZENIE


Zarząd Śląskiego TBS Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.12.2020 roku (czwartek) biuro spółki będzie nieczynne. Dzień 24 grudnia 2020 roku, ustala się dniem wolnym od pracy za dzień 26 grudnia 2020 roku, święto przypadające w sobotę.

 

 

INFORMACJA O OGRANICZENIACH W FUNKCJONOWANIU BIURA SPÓŁKI

                                                                                                                                                             

Szanowni Państwo!

         W związku z trwającym stanem epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej informujemy, że od dnia 22 września br., wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu Śląskiego TBS Sp. z o.o.

 1. Wszelkie sprawy załatwiane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  slaskietbs@slaskietbs.pl
  oraz pod numerem telefonu:
  607 405 843
 1. Jeśli charakter sprawy bezwzględnie wymaga wizyty w siedzibie spółki, datę i godzinę spotkania należy umówić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Osoba, która będzie załatwiała sprawę w siedzibie spółki, zobowiązana jest do stosowania środków ochrony osobistej
  w postaci zasłania ust i nosa.
 3. Wszelkie informacje dotyczące działalności spółki w czasie epidemii będą publikowane na naszej stronie internetowej  www.slaskietbs.pl

 

 

DZIAŁKA CZECHOWICE-DZIEDZICE  DZIERŻAWA, WYNAJEM, SPRZEDAŻ

Nieruchomość gruntowa (pole inwestycyjne) położona w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ulicy Płaskiej przy DK-1 na odcinku Katowice - Bielsko-Biała w odległości około 3 km do granic Bielska-Białej, nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych. Składa się z trzech niezabudowanych działek (1036/18, 1039/4, 1040/6) o łącznej powierzchni 3.906 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie prowadzi księgę wieczystą o nr KA1P/00058822/6.

 

 

NASZ NOWY DOM 2018

Inwestycja to 29 mieszkań komunalnych przy ul. Wielka Skotnica 41 w Mysłowicach, które przydzielane będą przez Prezydenta Miasta.

/obrazy/pliki/Pokaz_MEKSYK_luty_2018.pdf

 

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 roku interesantów przyjmujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 12:00

 

Zachęcamy wszystkich najemców do czytania tablicy ogłoszeń